خطوط زیر  به صورت تکی و گروهی از طریق مزایده بفروش می رسد. لطفا قیمت پیشنهادی خود را از طریق تماس با شماره 02191019202 با ما در میان بگذارید. پایان مزایده 30/01/97

شماره 91011111 با کد استان تهران و سایر استانها

شماره 01191011011

شماره01391013013

شماره 91010101 با کد 27 استان

شماره 09422022222

شماره 09422011111

شماره91012222 و 91013333 و 91014444 و 91015555 و 91016666 با کد 27 استان

شماره 91011000  و 91012000 و 91013000و 91014000 و 91015000 و 91016000و 91017000و 91018000و 91019000با کد 27 استان

شماره 91012345باکد 28 استان

شماره 91012012باکد 27 استان

شماره 91012020 با کد27 استان

شماره 91014030با کد 27 استان

شماره 02191019202  باکد 28 استان

شماره 91013111 باکد 28 استان

شماره 91011999 و 91011222 و 9101333 و91011444 و 91011555 با کد 28 استان

شماره 02191010912